Política de Privacitat

Política de privacitat i protecció de dades del lloc web hillsabus.com

Respectant el que estableix la legislació vigent, HISPANO LLACUNENSE, S.L (en endavant, també Lloc Web hillsabus.com) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestesdades (RGPD).
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals(LOPD-GDD).
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal(RDLOPD).
La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a www.hillsabus.com és: HISPANO LLACUNENSE, S.L, amb CIF: B08024036 (en endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça: c/ Itàlia 2-3 Polígon Industrial Can Ferrer II 08770 Sant Sadurní d’Anoia., Barcelona Telèfon de contacte: 93 891 25 61

Email de contacte: hillsa@hillsabus.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, li informem que les dades personals recaptades per HISPANO LLACUNENSE, S.L (Hillsabus), mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre HISPANO LLACUNENSE, S.L i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest omple, o per atendre’n una sol·licitud o consulta .

Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui d’ aplicació l’ excepció prevista a l’ article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’ activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals :

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites ilegítimes.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals sóntractades.
Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de forma que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seutractament.
Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat iconfidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a HISPANO LLACUNENSE, S.L són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’ article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment per al màrqueting i venda de serveis, es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà amb l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’ operació realitzada.

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per HISPANO LLACUNENSE, S.L amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim omple o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut oferint a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o fins específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 5 anys, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Secret i seguretat de les dades personals

HISPANO LLACUNENSE, S.L. es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc Web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, a causa que HISPANO LLACUNENSE, S.L. no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’ una obligació legal o contractual que l’ esmentada confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

La normativa vigent li atorga els drets següents:

Dret d’accés l’Usuari tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem en relació a la seva persona.

Dret de rectificació l’Usuari tindrà dret a rectificar o completar qualsevol dada que sigui inexacte o incomplet.

Dret de supressió l’Usuari podrà sol·licitar que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres sistemes i arxius.

Dret d’oposició l’Usuri podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació a les accions de màrqueting directe. Així com per motius personals, llevat que la base del tractament sigui l’ interès legítim.

Dret de limitació del tractament l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en el cas d’impugne la seva exactitud o quan sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les seves dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. També quan les dades ja no siguin necessàries per al tractament, però vostè les necessiti per a la formulació l’exercici o la defensa de reclamacions. I finalment, quan s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si l‘interès legítim del responsable preval sobre el de l‘interessat.

Dret a la portabilitat de les seves dades l’Usuari tindrà dret a obtenir una còpia de totes les dades que ens hagi facilitat i quan sigui tècnicament possible, tindrà dret a demanar que les seves dades personals siguin comunicats a un altre responsable del tractament.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència «RGPD-www.hillsabus.com», especificant:

Nom, cognoms de l’ Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’ admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’ Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti laidentitat.
Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es volaccedir.
Domicili a efecte denotificacions.
Data i signatura del sol·licitant.
Tot document que acrediti la petició que formula.
Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: c/ Itàlia 2-3 Polígon Industrial Can Ferrer II 08770 Sant Sadurní d’Anoia, Barcelona Correu electrònic: hillsa@hillsabus.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de HISPANO LLACUNENSE, S.L. , i que per tant no són operats per HISPANO LLACUNENSE, S.L. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https:// www.aepd.es/).

ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT
Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

HISPANO LLACUNENSE, S.L. compleix amb la normativa aplicable en matèria de privacitat, (en concret, amb el Reglament (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals) i garanteix que les seves dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractades

Així mateix, li garantim que les dades rebudes seran tractades amb la màxima confidencialitat. I hem establert tots els mitjans tècnics i organitzatius al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o còpia de les dades facilitades.